Aritmeetilised tehted 20-piires

Aritmeetilised tehted 10-piires

Screenshot 2018-11-24 at 17.55.48

Arvutamise õpetamisel tuleb erilist tähelepanu

pöörata tegevuse mõtestamisele. Arvutamisel esimese kümne piires ei ole võimalikke tehteid kuigi palju ning õpilane võib need endale lihtsalt ka pähe õppida. Teadmiste pealiskaudsel kontrollil ei pruugi aga selguda, et õpilane tugineb vaid mälule ning pole omandanud arvutamise põhimõtet.

Oluline on, et kontrollitaks ka õpilaste kasutatavaid arvutusstrateegiaid, vastasel juhul võib avaldisi pähe õppinud õpilane jääda hätta edaspidises matemaatikaõppes.

Arvutamisest rääkides ei saa mööda minna selle õpetamise meetoditest ja ühekohaliste arvudega arvutamisel põhiülesannete s.o. liitmisülesannete tähtsusest. Lahutamisülesandeid ei nimetata põhiülesanneteks kuna need tuletatakse liitmisülesannete toel.

Liitmise põhiülesannete tuletamisel on kasutusel kaks erinevat

käsitlusviisi:

SÜNTEETILINE õpetamisviis seisneb eelnevalt kindlaks määratud hulgale teise hulga esemete juurdeloendamises. Lahutamine toimub vastupidi – teadaolevast esemete hulgast loendatakse vajalik arv esemeid ära. Selline arvutamine taandub järjest loendamisele ning seda kasutavad paljud lapsed, võttes abivahenditeks sõrmed.

ANALÜÜTILIS – SÜNTEETILISE käsitlusviisi puhul lähtutakse tervikust – analüüsi osas jaotab õpetaja terviku kaheks osaks ja kujundab lastes arusaama, et iga jaotus asendab tervikut. Sünteesiga loob laps asendaja ja terviku seose, milleks ongi liitmisülesanne, mis põhineb arvu koostise tundmisel. Liitmisülesannete järel tuletatakse kohe lahutamisülesanne – ühe arvu asendaja ära võtmine annab lahutamise. Arvutamisõpet ei saa analüütilis-sünteetilisele tasemele viia enne, kui on omandatud loendamisoskusele tuginevad arvutamisvõtted. Screenshot 2018-11-15 at 19.40.05

Screenshot 2018-11-15 at 19.40.28

Screenshot 2018-11-15 at 19.40.48

Screenshot 2018-11-15 at 19.41.13

Screenshot 2018-11-15 at 19.41.33

Screenshot 2018-11-15 at 19.41.50

Screenshot 2018-11-24 at 10.04.03

Pärlikee abivahendina.

Raskusastmed:

Eelnevalt peab olema kindlalt omandatud numeratsioon 20-ne piires.

 • Kümnele ühekohalise arvu liitmine ja kahekohalisest arvust ühekohalise lahutamine, nii et vastuseks on kümme:

10 + 1                     10 + 3

111                     133

 • Ühekohalisele arvule kümne liitmine ja kahekohalisest arvust kümne lahutamine nii, et vastuseks on ühekohaline arv:

1 + 10                     4 + 10                     10 + 10

11 – 10                   14 – 10                     20 – 10

 • Kahe eelneva raskusastme võrdlemine (liitmise kommutatiivsus):

10 +   5                  12 –   2

5 + 10                  12 – 10

 • Liitülesannete lahendamine:10 + 3 + 1                         14 – 2 – 1

  10 + 2 + 4                         16 – 1 – 3

 • Kahekohalisele arvule ühekohalise liitmine ja vastav ühekohalise arvu lahutamine:

– esimese liidetava üheliste arv on suurem kui teise liidetava üheliste arv

13 + 1                        15 + 2

14 – 1                        17 – 2

– esimese liidetava üheliste arv on väiksem kui teise liidetava üheliste arv

11 + 4                        13 + 6

15 – 4                        19 – 6

 • Ühekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine:– ühekohaline arv on väiksem kui kahekohalise liidetava üheliste arv

  1 + 14                          3 + 15

  – ühekohaline arv on suurem kui kahekohalise liidetava üheliste arv

  6 + 12                          4 + 13

 • Liitmine 20-ni:

– kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine, kus kahekohalise arvu üheliste arv on suurem kui ühekohaline arv

173                        155

    – kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine, kus kahekohalise arvu ühelite arv on väksem kui ühekohaline arv

137                        146

– ühekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine

1 + 19                         8 + 12

 • Kahekümnest ühekohalise arvu lahutamine:

20 –  1                         20 –  4

Vaja on „lõhkuda“ üks kümneline ühelisteks: 20 koosneb 1 kümnelisest ja 10 ühelisest. Lahutame kümnelised kümnelistest ja ühelised ühelistest. Kasutame algoritmi:

1 k 10 ü – 0 k 1 ü = 1 k 9 ü

1 k 9 ü on 19

20 – 1 = 19

 • Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine:

18 – 12                        20 – 17

Liitmine ja lahutamine 20-ne piires (järguühiku ületamisega).

Lapsed peavad olema omandanud eeloskused, mis on vajalikud selleks, et edukalt toime tulla 20-ne piires (järguühiku ületamisega) liitmisel ja lahutamisel.

Eelülesanded:

 • Arvude täiendamine 10-ni:

8 +… = 10                        13 – … = 10

 • Arvu koostis (arvu liitehitus = arvu asendajad):

5 = 4 + …

 • Kümnele liitmine ja lahutamine 10-ni:

10 + 6                               12 – 2

 • Liitülesannete lahendamine:

9 + 1 +  7                          14 – 4 – 2

Screenshot 2018-11-15 at 19.42.28

Screenshot 2018-11-15 at 19.42.40

Screenshot 2018-11-15 at 19.42.50

Screenshot 2018-11-15 at 19.43.01

Screenshot 2018-11-15 at 19.43.15

(Noor, Rohtla  2004. Õpetajaraamat.)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close