Õpiraskused põhikoolis

Koostan just teie kooli meeskonna vajadustest lähtuva koolituskava, kus lepime kokku teemad, mahu, aja. Sobib ka veebikoolitus ZOOMi või TEAMSi abil.

  1. Õpiraskuste olemus ja põhjused. Õpiraskustega õpilaste taju, mälu, töötluskiiruse, mõtlemise, kõne, matemaatiliste võimete iseärasused. Õppe jõukohastamine.
  2. Eneseväljendusoskuse arendamine. Kogemuspõhine jutustamine. Loovjutustamine. Töö etapid ja võtted jutustama õpetamisel. Suhtlemisoskuse arendamine.
  3. Lugemistehnika omandamise etapid. Lugemisoksuse uurimine. Lugemistehnika ja õigsuse saavutamise võtted. Tekstide sisuline ja vormiline kohandamine. Tekstid lugemaõppimiseks, tekstide kohandamine II ja III kooliastmes paremaks mõistmiseks. Suuliste ja kirjalike tööjuhiste lihtsustamine. Töö õppekirjandusega. Funktsionaalne lugemisoskus aineõpetuses (ajalugu, loodusõpetus, keemia jt), töövihiku ülesanded, kontrolltööde kohandamine. Individuaalsed õpieesmärgid ja tagasiside andmine.
  4. Kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamine. Loovjutud, kirjand, kokkuvõtte, arvamusavalduse ja kommentaari kirjutamine. Jõukohastamine. Õigekirjaprobleemid õpiraskustega lastel. Õigekirjaoskuse uurimine. Vigade liigid ja hindamise põhimõtted kirjutamisel. Häälik- ja foneemanalüüsi rakendamise töövõtted. Koostöö logopeediga/eripedagoogiga. Erisused klassitunnis. Ideed õpetajale.
  5. Õpiraskused matemaatikas: olemus ja põhjused I kooliastmes. Matemaatika õppe eelkursus. Mis peaks olema selge, enne arvutamise juurde asumist? Tegevuslik alus, eelkursus. Arvu mõiste kujunemine. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine 10-piires/ 20-piires. Õppeprotsessi jaotamine raskusastmeteks. Korrutamine ja jagamine. Kuidas õpetada sisuliselt aru saama korrutamisest ja jagamisest? Töömälu arendamine ja oskuste kujunemise toetamine. 
  6. Tekstülesannete lahendamine. Algoritmipõhine lähenemine. Lihtsustatud õppekava metoodika, kuidas luua kujutlust olukorrast, mille kirjeldamiseks on antud nt 1 lause? Kuidas leida probleemolukorrale lahendus?
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close